صدور مجوز کارگزاری کود شیمیایی

جهت كاهش تصدي گري دولت بخشي از وظايف توزيع كود به بخشخصوصي واگذار مي شود. در اين زمينه متقاضيان كارگزاري كود كه ترجيحاً بايد از فارغالتحصيلان رشته كشاورزي باشند به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان هاي تابعه مراجعه ومديريت ها پس از بررسي وضعيت متقاضي از نظر امكانات مالي و عدم سوء سابقه و مشاغلدولتي و با توجه به نياز شهرستان نسبت به معرفي متقاضي اقلام و مدارك متقاضي دركميته تامين وتوزيع كود استان مطرح و تصميم گيري مي شود . چنانچه كارگزاري كودموافقت شد، شركت خدمات حمايتي نسبت به بررسي انبار و مقدار سهميه كود سالانه و عقدقرارداد اقدام مي نمايد.

آيين نامه ها و بخشنامه ها :

تابع آيين نامه ها و بخشنامه هايجاري وزارت متبوع مي باشد.

الف - شرايط احراز عامليت مجاز توزيع نهاده هايكشاورزي :

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در يكي از رشته هاي كشاورزي .
تبصره (1) – اولويت با فارغ التحصيلان رشته زراعت و اصلاح نباتات و اعضاءسازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي مي باشد .
تبصره (2) – در صورت عدموجود متقاضي با مدرك تحصيلي ليسانس ، متقاضيان داراي مدرك تحصيلي پائين تر (فوقديپلم) مرتبط با رشته كشاورزي در اولويت مي باشند.
تبصره (3) – در صورت عدم تحققتبصره 1و 2 بنا به ضرورت و به تشخيص مدير شركت خدمات حمايتي كشاورزي و تأييد كميتهفني ، اتخاذ تصميم خواهد شد .
2-
دارا بودن مدرك پايان خدمت نظام وظيفه يامعافيت دائم .
3-
ارائه گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد .
4-
عدم اشتغالبه كار متقاضي در مراكز دولتي .
5-
داشتن انبار با مشخصات و امكانات استاندارد ومورد تأييد شركت خدمات حمايتي كشاورزي .
تبصره (4) – مديريت شركت خدمات حمايتياستان نسبت به بازديد و بررسي و ارائه گزارش و تهيه كروكي و تعيين وضعيت ملكي انباراقدام خواهد نمود .
6-
مجهز بودن دفتر و انبار به امكانات رايانه اي جهت ثبتورود و خروج كالا طبق برنامه نرم افزاري ارائه شده توسط شركت خدمات حمايتي كشاورزي .
7-
متقاضي بايد بومي و ساكن شهر يا روستاي محل مورد تقاضاي عامليت باشد .
تبصره – اشخاص حقوقي طبق اقامتگاه قانوني مندرج در اساسنامه خود مي توانندتقاضاي عامليت نمايند .
8-
در صورتيكه متقاضي شخص حقوقي باشد ، ارائه اساسنامهشركت و آگهي تغييرات ثبت شركتها (روزنامه رسمي) و تعيين دارندگان حق امضاء الزامياست .
9-
اشخاص حقوقي بايد يك نفر كارشناس را بعنوان مسئول فني مرتبط معرفينمايند .
10-
در صورت داشتن شرايط مساوي اولويت با ايثارگران مي باشد .
تبصرهايثارگران به كساني اطلاق مي شود كه 1- خانواده شهداء و جانبازان بالاي 70% 2- جانبازان بالاي 25% 3- آزاده 4- رزمندگاني كه حداقل 6 ماه حضور در جبهه داشته باشند 5- بسيجياني كه حداقل 4 سال عضو فعال بسيج بوده باشند .


ب – شرايط عمومي انبارعاملين فروش كود شيميايي

ب-1- انبار بايد داراي شرايط فني و استاندارد مندرج دربند (ج) تعيين شده از سوي شركت خدمات حمايتي كشاورزي باشد .
ب-2- مالكيت انباربايد در اختيار عامل توزيع باشد و يا اجاره نامه رسمي ارائه نمايد .
ب-3- ظرفيتانبار بايد متناسب با سهميه تعيين شده در قرارداد باشد .(حداقل 30% سهميهسالانه)
ب-4- محل انبار بايد نزديك مركز خدمات جهاد كشاورزي يا نقطه مناسبي كهبه راحتي قابل دسترسي كشاورزان منطقه بوده و مورد تأييد كارشناسان شركت خدمات حمايتيكشاورزي باشد .
تبصره – انبار داراي وضعيت مناسب جاده اي بوده و حتي المقدور جادهآسفالته باشد .
ب-5- انبار مي بايستي داراي تجهيزات ايمني ، اطفاء حريق ، حفاظت

/ 0 نظر / 665 بازدید