مبارزه با علف های هرز در زراعت کلزا

علف های هرز رقیب بسیار مهم و یکی از عوامل مهم کاهش تولید در زراعت کلزا می باشد، به طوری که علاوه بر تغذیه از مواد غذایی خاک، میزبان و رابط مناسبی برای اشاعه آفات و بیماری های گیاهی نیز خواهند بود و درصورت عدم کنترل و با مبارزه اصولی موجب کاهش محصول می شوند، لذا ضروری است کنترل به روش های مختلف  توصیه شده نظیر، تناوب زراعی، کاشت بذرهای عاری از تخم علف های هرز و ضد عفونی شده، وجین و استفاده از علف کش ها برابر دستورالعمل بشرح ذیل انجام گردد:

 

ترفلان (تری فلورالین) 48% ECبمقدار 5/2 – 2 لیتر در هکتار و در زمانمصرف قبل از کاشت مخلوط با خاک تا عمق 10 سانتی متر، سونالان (اتال فلورالین) 3/33% ECبمقدار 5/3 – 3 لیتر قبل از کاشت مخلوط باخاک تا عمق 10 سانتی متر، نابواس (سیتوکسیدیم) 5/12%EC بمقدار 3 لیتر در هکتار زمانمصرف 6 – 3 برگی علفهای هرز باریک برگ، گالانت (هالوکسی فوپ اتوکسی اتیل) 5/12% EC بمقدار 2 لیتر در هکتار در زمان 6 – 3 برگی علفهای هرز باریک برگ، گالانت سوپر (هالوکسی فوپ پی متیل) 8/10% ECبمقدار 1 – 75/0 لیتر در هکتار در زمان 6 – 3 برگی علفهای هرز باریک برگ، فوکوس (سیکلوکسیدیم) 10% ECبه مقدار 2 لیتر در هکتار وزمان مصرف 6 – 3 برگی علف های هرز باریک برگ و لونترال بمقدار 8/0 – 6/0 لیتر در مرحله دو برگی حقیقی تا قبل از تشکیلجوانه های گل علفهای هرز پهن برگ.

 

علفکش های ترفلان (تری فلوراین) و سونالان (اتال فلورالین) گندم و جو خودرو و خردل وحشی را بخوبی کنترل نمی کنند: زمانیکه درجه حرارت شبانه روز به کمتر از 10 درجه سانتیگراد می رسد کشاورزان کلزا کار نبایستی از علفکش نابواس (سیتوکسیدیم) استفاده کنند و از مصرف علفکش گالانت (هالوکسی فوپ اتوکسی اتیل) و فوکوس (سیکلوکسیدیم) نیز در درجه حرارت پائین تر از 5 درجه سانتیگراد خودداری شود. علفکشهای نابواس، گالانت سوپر و فوکوس تنها علفهای هرز باریک برگ را کنترل می نمایند. علفهای هرز مهم کلزا شامل، خردل وحشی، خاکشیر، ازمک، گاو چاق کن، تربچه وحشی، شلغم وحشی، انواع یولاف وحشی (جو موشی) و خونی علف (فالاریس) می باشد: قبل از سمپاشی مخزن و دیگر قسمتهای مرتبط سمپاش بایستی کاملاً شسته شود و قبل از سمپاشی از وضعیت آب و هوا اطمینان حاصل گردد (حداقل پس از سمپاشی تا 24 ساعت باران نبارد).در محلولپاشی علفکشهای خاک مصرفی آماده سازی زمین تأثیر بسزایی در کنترل علفهای هرز دارد و در کاربرد علفکشهای خاک مصرفی حداقل محلول نبایستی از 3000 لیتر کمتر باشد و حداکثر 4 – 2 ساعت پس از کاربرد علفکش بایستی با خاک سطحی مخلوط شود، همچنین در کاربرد علف کش های پس رویشی بایستی به یکنواختی محلولپاشی توجه شود و حجم محلول مورد استفاده بسته به نوع سمپاش از 300 – 250 لیتر در هکتار نباید تجاوز کند. با توجه به حساسیت شدید گیاهانی نظیر، سیب زمینی، آفتابگردان، یونجه، سویا، انواع نخود، لوبیا، کاهو و برنج به علفکش لونترال باید در تناوب از کشت گیاهان فوق در اراضی که علفکش لونترال مصرف شده است، خودداری شود.

/ 0 نظر / 51 بازدید